Prijem pismena i izdavanje uverenja


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Aranđelovcu svakog radnog dana od 7.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 034 723-908

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Aranđelovcu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti / o isplaćenim novčanim kaznama za preduzetnike

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za izdavanje uverenja da se ne vodi prekršajni postupak / o nekažnjavanju / o isplaćenim novčanim kaznama za fizička lica

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za prepis spisa i fotokopiranje

Preuzmite dokument


Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara.

AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA GORE NAVEDENE TAKSE.

 034 723-908