Контакти Прекршајног суда у Аранђеловцу


Прекршајни суд у Аранђеловцу

 34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 102
ПАК 540507


Матични број: 17773968
Порески идентификациони број (ПИБ): 106398778

Судска управа


Административно-технички секретар

 034 723-908
 034 723-908
 uprava@ar.pk.sud.rs

Писарница


 034 723-908

Рачуноводство


Шеф рачуноводства

 034 723-908

Одељење суда у Тополи


 34310 Топола, Булевар Краља Александра 19
ПАК: 543215


 034 6811-580
 034 6812-339
 topola@ar.pk.sud.rs