Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Аранђеловцу сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 034 723-908

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Аранђеловцу, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 08.00 до 15.00 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.00 часова.

Образац захтева за издавање уверења да није изречена мера забране обављања делатности / о исплаћеним новчаним казнама за прeдузетнике

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да се не води прекршајни поступак / о некажњавању / o исплаћеним новчаним казнама за физичка лица

Преузмите документ


Образац захтева за препис списа и фотокопирање

Преузмите документ


Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара.

АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ.

 034 723-908