Судска управа Прекршајног суда у Аранђеловцу


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Аранђеловцу чине:

• Председник суда, Марица Миловановић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Снежана Урошевић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.


• Државни службеник, Снежана Томић


Обавља административно-техничке послове за председника суда.